Daha İyi Bir Sen İçin İlk Adımı At! Artık Güç Sende

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

1.     Sözleşmenin Tarafları

1.1.  İşbu Sözleşme; İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.2.  İşbu Sözleşme’de www.simayduvan.com/ alışveriş, diyet ve sağlıklı yaşam sitesine üye olan alıcı konumundaki kişi/kişiler/kurum “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır. Fatura üye olurken verilen bilgiler doğrultusunda Müşteri adına düzenlenecek ve belirtilen mail adresine gönderilecektir.

AD-SOYAD:

ADRES:

TELEFON:

E-POSTA:

KULLANICI ADI:

1.3.  Satıcı yani hizmeti/dijital ürünü verecek olan taraf ise Hizmet Sağlayıcı olarak anılacaktır.

AD-SOYAD/UNVAN: Diyetisyen Simay Duvan (T.C. 20098820076)

E-POSTA: [email protected]

İNTERNET SİTESİ: www.simayduvan.com/

1.4.  Simay Duvan; www.simayduvan.com/ üzerinde belirtilen hizmetleri/ürünleri Sözleşme’deki şartlar dâhilinde sağlayan satıcı konumundaki taraf olup; MÜŞTERİ ise bu hizmetlerden/ürünlerden yararlanmak amacıyla gerekli bilgileri sağlayan ve hizmeti/dijital ürünü karşılığı bedeli ödeyen alıcılardır.

1.5.  Taraflar www.simayduvan.com/ üzerinden satın alınacak hizmeti/ürünleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına almış sayılacaktır.

1.6.  İşbu sözleşmeyi kabul etmekle MÜŞTERİ, talep ettiği hizmete/ürüne ilişkin siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

1.7.  Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

2.     Sözleşme Konusu ve Satışa Konu Ürünün Özellikleri

2.1.  İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı kazanmak amacıyla Hizmet Sağlayıcı tarafından www.simayduvan.com/ adresinde farklı ihtiyaçlara yönelik hazırlanmış liste başlıklarındaki seçenekleri hatasız olarak seçmesi ve hatasız olarak verdiği bilgiler doğrultusunda Hizmet Sağlayıcıdan alacak olduğu hizmet ve ürünlerin karşılığında Sözleşme’de belirtilen bedelin ödemesinden ibarettir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Hizmet Sağlayıcı fiyatlarda değişiklik yapma hakkını haizdir.

2.2.  İşbu Sözleşme; Türk Hukukuna tabi olup Sözleşme’nin uygulanması esnasında ve sonrasında çıkabilecek tüm ihtilaflara Türk Hukuku uygulanacaktır. MÜŞTERİ’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki tüm hakları korunmaktadır.

2.3.  Dijital ürünlerin ya da hizmetlerin temel özellikleri www.simayduvan.com/ adresinde yer almaktadır.

 

3.     Tanımlar

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu, internet sitesinde yer alan genel ve/veya kişiye özel kişiselleştirilmiş diyet listesini,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi, Hizmet Sağlayıcı’yı

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, müşteriyi

SİTE: Hizmet Sağlayıcı’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti Hizmet Sağlayıcı’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: Hizmet Sağlayıcı ve Müşteri’yi,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

DİJİTAL ÜRÜN: Alışverişe konu olan elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan genel diyet listesi, kişiselleştirilmiş diyet listesi, diyet listelerine ilişkin elektronik belge, yazılım, ses, görüntü ve benzeri maddi ve gayri maddi malları ifade eder.

 

4.     GENEL HÜKÜMLER

4.1.  Müşteri, www.simayduvan.com/ internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Müşteri; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Hizmet Sağlayıcı tarafından Müşteri'ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

4.2.  İnternet üzerinden gerçekleştirilen bu satışta ürünün satış bedelinin, indirimli satış bedelinin ya da tipografik hatalar, yazılım hatalarından veya Elektronik ortamda gerçekleşen sistemsel bir hata nedeniyle ürün görseli, parça, adet ve içerik bilgilerinin gerçeğe aykırı bir şekilde belirtilmiş olması ve satışın da bu gerçeğe aykırı durum veya bedel üzerinden gerçekleştirilmesi halinde yada yanlış işleyen promosyon sistemi nedeniyle, Hizmet Sağlayıcı bu hatayı fark eder etmez, durumu derhal yazılı olarak Müşteri’ ye bildirmek ve ürün bedelini Müşteri’ ye iade etmek şartıyla satışı tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. Müşteri, satıcının bu hakkını bildiğini, oluşan hatadan dolayı fazladan parça veya ürün, indirimli fiyat, hediye ürün vb. taleplerde bulunmayacağını ve bu hususlarda itirazda bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

4.3.  Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Hizmet Sağlayıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.4.  Hizmet Sağlayıcı, Müşterinin internet sitesi üzerinden talep ettiği hizmeti/ürünleri sağlayacaktır. Siparişin kabul edilmesi ve ödemenin yapılmasıyla birlikte Hizmet Sağlayıcı, ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul ederek sipariş konusu hizmeti/dijital ürünü Sözleşme şartları dâhilinde vereceğini kabul ve taahhüt edecektir.

4.5.  Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’nin ödeme şekli ve ödemesi gereken toplam bedeli açıkça belirtilecek ve Müşteri’yi bu konuda açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirecektir.

4.6.  Hizmet Sağlayıcı, siparişin kabulü ve ödemenin onaylanması işlemlerinin tamamlanmasının ardından, MÜŞTERİ’nin sipariş etmiş olduğu hizmeti/dijital ürünü sunmak için derhal işlemlere başlayacak, işin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede işi tamamlayacaktır.

4.7.  Hizmet Sağlayıcı tarafından hazırlanan dijital ürünler, Müşteri tarafından KESİNLİKLE kopyalanamaz, ekran görüntüsü alınamaz, Müşteri olmayan üçüncü şahıslar ile hiçbir surette paylaşılamaz. MÜŞTERİ’nin bu şekilde Sözleşmeye aykırı davranışlarda bulunması, kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı fiillere girişmesi gibi sebeplerle; Hizmet Sağlayıcı Sözleşme’yi her zaman feshedebilir. Hizmet Sağlayıcı, hukuka aykırı filleri ve eylemleri öğrendiği andan itibaren MÜŞTERİ’ye haber vermeksizin Sözleşme’yi feshederek vermiş olduğu hizmeti/dijital ürünü silmek hakkına sahiptir. Bu hususta hizmet sağlayıcının savcılık şikayetinde bulunma, tazminat talep etme ve sair her türlü yasal hakları saklıdır.

4.8.  Hizmet Sağlayıcı, internet sitesinde üyelik başlangıcında Müşterilere yaş, kilo, boy, sağlık sorunu, kronik rahatsızlığının bulunup bulunmadığın sorar, Müşteri tarafından verilen bilgiler doğrultusunda kişiselleştirilmiş diyet listesini hazırlan ve sadece müşterinin görüntüleyebileceği şekilde internet sitesine yükler. Müşteri söz konusu dijital ürünü PDF, CD. DVD ya da Usb cihazlarına kopyalayabilecek şekilde edinemez. Aynı zamanda müşterinin vermiş olduğu bilgiler nedeniyle meydana gelecek sağlık sorunu vb. herhangi bir riskten Hizmet Sağlayıcı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.9.  Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi veya feshedilmesi halinde Hizmet Sağlayıcı, Müşterinin siparişine ilişkin olarak tutulmuş olan bilgi ve dosyaları depolamakla yükümlü değildir. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hakları saklı tutulmaktadır.30 gün sonrasında silme hakkına sahiptir.

 

5.     Ücret

5.1.  İşbu Sözleşme’de belirtilen hizmeti/dijital ürünüler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dâhil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilât gerçekleşir.

5.2.  Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan bu hizmeti/dijital ürünülere ilişkin ödemeler IYZICO sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

5.3.  MÜŞTERİ tarafından ödeme yapılmaması halinde Hizmet Sağlayıcı hiçbir şekilde hizmeti/dijital ürüne başlama, ifa hazırlığı yapma veya edim yükümlülüklerini yerine getirme borcu altında değildir.

5.4.  Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Hizmet Sağlayıcı, müşteriye verilen hizmeti/dijital ürünülerin tümünü durdurma hakkını saklı tutar.

5.5.  Hizmet Sağlayıcı, MÜŞTERİ’nin ödeme işlemini tamamlamasına kadar ilgili hizmeti/dijital ürünüi kapatma, açma, değişiklik yapma veya ücreti artırıp azaltma haklarını saklı tutar.

5.6.  Ödemenin yapılmasının ardından çıkabilecek tüm hukuki ihtilaflarda MÜŞTERİ’nin Tüketici olarak sahip olduğu Kanuni hakları saklıdır.

 

6.     İletişim ve Bildirim Adresleri

6.1.  Sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat veya bildirim için Hizmet Sağlayıcı tarafından mail adresi kullanılacak; MÜŞTERİ tarafından ise sipariş verirken belirttiği mail adresi ya da hizmet sağlayıcının tercihine göre belirtilen ikamet adresi kullanılacaktır.

6.2.  MÜŞTERİ sipariş adresinde belirttiği posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

6.3.  Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

6.4.  Hizmet Sağlayıcı, MÜŞTERİ’nin belirttiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin gelmediğini veya kendisine ulaşmadığını iddia edemeyecektir. Söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten itibaren 7 gün içerisinde yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

7.     Sözleşmenin Feshi

7.1.  MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmemesi halinde 6098 sayılı Kanun uyarınca alacaklının temerrüdü gerçekleşecektir ve bu durumda Hizmet Sağlayıcı’nın hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklıdır.

7.2.  Müşteri’nin beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde hizmeti/dijital ürünün sağlanamamasından Hizmet Sağlayıcı sorumlu olmadığı gibi yine hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklıdır.

7.3.  MÜŞTERİ; Sözleşme’nin anlatılan şekilde Hizmet Sağlayıcı tarafından haklı olarak feshi halinde kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.4.  MÜŞTERİ; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin Kanundaki şartlar dâhilinde feshetme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından Sözleşmenin sona erme süresinden önce feshedilmesi halinde Hizmet Sağlayıcı tarafından feshe kadar yapılan tüm işlemlerin karşılığı olarak takdir edilen kesinti yapılabilecektir. Müşteri bu hükmü beyan, kabul ve taahhüt eder.

7.5.  MÜŞTERİ’nin kusuru sebebiyle gerçekleşen fesihlerde Hizmet Sağlayıcı’nın her türlü tazminat hakkı saklıdır.

 

8.     Cayma Hakkı Kullanılamayacak Dijital Ürünler

Niteliği itibarıyla; dijital diyet listeleri, tek kullanımlık ürünler, dijital yazılım ve programların iadesi kabul edilmemektedir.

 

9.     Yetki:

9.1  İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

10.  İşbu sözleşme bu maddeyle birlikte 5 sayfa, 10 maddeden ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imzalanmıştır. Tarafların fiziki varlıkları olmaksızın hüküm altına alınması sebebiyle işbu sözleşme Mesafeli Satış Sözleşmesi olarak imzalanmıştır. Siparişin verilmesinin ardından Hizmet Sağlayıcı tarafından ödemenin kabul edilmesiyle birlikte Sözleşme tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulmuş sayılacaktır.